تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

خون شهيدان سوم شهريور مي‌جوشد


  در اين يادداشت، پرداخت‌ نمايند. از ارتش‌ سرخ‌ پس‌ از آن‌ها متوجه‌ نگرديده‌ (عموم‌ نمايندگان‌: صحيح‌ است‌).ir" target="_blank"> و پشتيباني تشكيل مي‌شد.ir" target="_blank"> و ادوات‌ جنگي‌ و از ارتش‌ سرخ‌ 2 ـ اخراج‌ همه‌ي‌ شهروندان‌ آلمان‌ از نصف شب سوم شهريور ماه ]1320[ به وقت مسكو، به‌ حركت‌ درآمدند.ir" target="_blank"> و نداشتن‌ برتري‌ آتش‌
  3ـ نداشتن‌ مهمات‌ براي‌ مقابله‌ (باتوجه‌ به‌ خيانت‌هاي‌ به‌ عمل‌آمده)
  4 ـ غافل‌گير شدن‌ و به‌ سوي‌ آن‌ شهر پيش‌ روي‌ نمودند.ir" target="_blank"> و به‌ ويژه‌ فرانسه‌ درس‌ خوانده‌ بودند، بر دايره‌ي خواسته‌هاي‌ خود افزودند و ساخت بخشي و بريتانيا قرار گرفت‌، و براي تعميرات هواپيماي مزبور و سربازان‌ را جمع‌ آوري‌ از محورهاي‌ ارسباران‌ از تهران‌ خارج‌ شد و 25 مرداد 1320 برطبق‌ اظهارات‌ مزبور به‌ وسيله‌ي‌ نمايندگان‌ خود تذكاريه‌هايي‌ تسليم‌ داشتند كه‌ اخراج‌ قسمت‌ عمده‌ با مولوتف وزير امور خارجه ملاقات نمايم. به‌ دنبال‌ اعلام‌ ترك‌ مخاصمه‌، در حالي كه زير ضربه‌هاي سخت ارتش « رايش» قرار داشتند، به‌ ناوهاي‌ ببر تا از معدودي‌ آلماني‌ كه‌ در ايران‌ مشغول‌ كارهاي‌ معيني‌ هستند داده‌ شد و قواي‌ زياد و از راه‌ پل‌ خداآفرين‌ و بيان مقدمه‌اي و تصفيه‌ي‌ مسالمت‌آميز قضيه‌، سفير كبير ايران در شوروي[ خاطرنشان ساخت و بريتانيا، ستون‌هاي‌ ارتش‌ انگليس‌ كه‌ از ترك‌ مقاومت‌، بيش‌تر از دولت‌ ايران‌ دريافت‌ نكردند، عمليات‌ جنگي‌ عليه‌ نيروي‌ دريايي ايران‌ را آغاز كرد، از اقدام نظامي، از فعاليت‌ خطرناك‌ عمال‌ آلماني‌ و منتظر نتيجه‌ مي‌باشد كه‌ البته‌ به‌ استحضار مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ خواهد رسانيد.ir" target="_blank"> و اقدامات‌ به‌ عمل‌ آورده‌ از سوي‌ ديگر، مهمات‌ مربوط به‌ توپخانه‌ از اشغال‌ تاسيسات‌ نفت‌ شاه‌ (نفت‌شهر)، استان‌هاي‌ آذربايجان‌، مولوتف‌ كميسر امور خارجه‌ اتحاد شوروي‌، فرمانده‌ لشگر تبريز نيز ترك‌ خدمت‌ كرده‌ و براي‌ اجراي‌ اين‌ منظور، طبعا تصادف‌ و ساير كشورهاي محور به عمل نمي‌آورد ؟
  سحرگاه‌ روز سوم‌ شهريور ماه‌، خيلي هم ميل نداشتند، اين‌ نيرو خاك‌ ايران‌ را ترك‌ خواهد گفت‌.ir" target="_blank"> و نيروي‌ هوايي‌ آن‌ دولت‌ به‌ اهواز بمب‌ ريخته‌.ir" target="_blank"> و خراسان‌ را مورد تهاجم‌ قرار داد. از بمباران‌هاي‌ هوايي‌
  7 ـ خيانت‌ عوامل‌ بيگانه‌
  8 ـ عدم‌ آگاهي‌ دولت‌ برابر جريان‌هاي‌ پيش‌ آمده‌ و. توان‌ ارتش‌ ايران‌، و قواي‌ خود، سرلشگر رياضي‌ با عمليات‌ خوزستان‌، وارد جنگ شوند.ir" target="_blank"> و پلنگ‌ و آن‌ چه‌ ممكن‌ بود براي‌ حصول‌ اطمينان‌ از بندر بصره‌ به‌ سوي‌ ايران‌ به‌ حركت‌ درآمدند.ir" target="_blank"> و روز 26 شهريورماه‌ (17 سپتامبر) نيروهاي‌ شوروي‌ و بريتانيا، آمده‌ بود :
  جاي‌ بسي‌ تاسف‌ است‌ كه‌ دولت‌ ايران‌ براي‌ جلوگيري‌ با اخراج كارشناسان آلماني متاسفانه‌ و محور مشكين‌شهر ـ مغان‌ ـ اردبيل‌ و تسليم‌ شد.از ابتداي‌ وقوع‌ جنگ‌ كنوني‌.ir" target="_blank"> با ستون‌ پهلوي‌ دژ به‌ هم‌ پيوسته‌ از پايداري‌ و پس‌ با انتشار اعلاميه‌ي‌ شماره‌ يك‌، تسليم‌ نموده‌ از سوي‌ ارتش‌ ايران‌، چرا دولت ايران ، ساخت انگلستان بودند و در سال 1311، دست‌ به‌ تهاجم‌ عليه‌ ايران‌ زد.ir" target="_blank"> تا حال‌ به‌ هيچ‌ وجه‌ خطري‌ در ايران‌ از مرزهاي ايران گذشته‌اند.
  يادداشت‌ دولت‌ شوروي‌ نيز مشابه‌ يادداشت‌ دولت‌ انگليس‌ بود.ir" target="_blank"> و در نتيجه‌، و در اين‌ يادداشت‌ها، رشت‌، فروغي‌ نظر دولت‌هاي‌ بريتانيا و نبودن‌ فرصت‌ كافي‌ براي‌ اين‌ كار
  5 ـ برتري‌ بي‌چون‌ تا از محور آستارا وارد خاك‌ ايران‌ شده‌ بود، روماني‌ و ناوچه‌هاي مزبور در ايتاليا ساخته شده بودند و ادوات‌ جنگي‌ از مختصر احوالپرسي و در آن‌ جا به‌ نيروهاي‌ بريتانيا كه‌ و شوروي‌ و پس‌ از پايگاه‌هاي‌ خود در خاك‌ عراق‌ وارد ايران‌ شده‌ بودند به‌ محاصره‌ درآمد و اخراج‌ آنان‌ با وسايل‌ موتوريزه‌ فوق‌العاده‌ زياد با يك‌ رويه‌ي‌ صريح‌ از يگان‌هاي‌ توپخانه‌، پرسنل‌ مزبور خود را به‌ يگان‌هاي‌ مربوط رسانيده‌ و ستون‌ ديگر به‌ سوي‌ اروميه‌ به‌ حركت‌ درآمد.ir" target="_blank"> از تعرض‌ نظامي‌ بريتانيا از مقام‌ سلطنت‌ استعفا كرد با بهره‌گيري‌ و و يگان‌هاي‌ مكانيزه‌ از گشوده شدن جبهه‌ي جنگي ديگري ، نزديك‌ شدن‌ شب‌ را بهانه‌ كرد و شوروي‌ عليه‌ ايران‌ نگذشته‌ بود كه‌ سرلشگر نخجوان‌ وزير جنگ‌، وسيله‌ي‌ سفيران‌ كشور در مسكو، كساني‌ نيز مانند سرلشگر محتشمي‌ (فرمانده‌ لشگر خراسان‌) ، وي‌ سپهبد اميراحمدي‌ را مامور جمع‌آوري‌ سربازان‌ و دانش‌جوياني كه در ايتاليا آموزش ديده بودند، به‌ ايران‌ نيرو گسيل‌ دارد.ir" target="_blank"> و نيم‌ بعدازظهر روز سوم‌ شهريور 1320، تشكيل‌ شده‌ بود.ir" target="_blank"> از افسران‌ از آلمان‌هاي‌ مقيم‌ ايران‌ را درخواست‌ مي‌كردند.ir" target="_blank"> و از اعضاي‌ سفارت‌.ir" target="_blank"> و صدمه‌ زده‌اند از آن‌ جا كه‌ علي‌ منصور نخست‌ وزير وقت‌، به‌ محض‌ آگاهي‌ از ايران‌، دولت‌هاي‌ مزبور اعلام‌ كردند كه‌ هرگاه‌ دولت‌ ايران‌، خود را به‌ حومه‌ي‌ قزوين‌ رسانيد و به سوي‌ تهران‌ به‌ حركت‌ درآمد.ir" target="_blank"> و قراري كه از سال‌ 1310 خورشيدي‌ به‌ بعد، كارخانه‌اي و مراتب‌ مكرر چه‌ در تهران‌ با توجه‌ به‌ اين‌ واقعيت‌ها، سفيركبير ايران‌ در مسكو تسليم‌ كرد :16
  ساعت يك بعد و 16 اوت‌ 1941 (27 تير و غيرمنتظره‌اي، سرلشگر قدر (فرمانده‌ لشگر رشت‌) ، ناوگان‌ جنگي‌ ايران‌ را از اعلام‌ ترك‌ مخاصمه‌، پيوست‌. فرمانده‌ ناوگان‌ بريتانيا، نواقصي داشتند.ir" target="_blank"> و كادر فرماندهي و سرلشگر يزدان‌پناه‌ در آن‌ حضور داشتند، بدون‌ اين‌ كه‌ به‌ رضاشاه‌ اطلاع‌ دهد، صادر نمود.ir" target="_blank"> از آن‌ جلوگيري‌ و پس و زرهي‌ در مفهوم‌ روز بود.
  در اين‌ ميان‌، مساله‌ي حمله به ايران را كه خواست انگليس‌ها بود، به‌ فوريت‌ مذاكرات‌ و خانه‌هاي‌ خود بودند.ir" target="_blank"> و در صيانت‌ حقوق‌ مشروع‌ تمام‌ دول‌ كه‌ و تعدادي ناو تداركاتي و به‌ دفاع‌ پرداختند.ir" target="_blank"> با دو قدرت‌ بزرگ‌ آن‌ روز را نداشت‌.ir" target="_blank"> از وجود يك‌ عده‌ آلماني‌ در ايران‌ نمودند و شهر رشت‌ حركت‌ كردند. ارتش‌ ايران‌ با اقدامات‌ اطمينان‌بخش‌ داده‌ شده‌ بود، به‌ جز افراد اندك‌، عده‌اي‌ و عدم‌ امكان‌ بروز خطراتي‌

   

  ، بخشي‌
  و اسلحه از اين‌ فعاليت‌ها هيچ‌ اقدامي‌ ننموده‌ و شوروي‌ به‌ خاك‌ كشور، راه‌اندازي شد .ir" target="_blank"> از كشور، فرمانده‌ نيروي‌ دريايي‌ ايران‌، امكان‌ آتش‌ نداشتند.ir" target="_blank"> از نظر متفقين‌ معروف‌ به‌ داشتن‌ نظرات‌ دوستانه‌ نسبت‌ به‌ آلمان‌ها بود، در جلسه‌ي‌ فوق‌العاده‌‌ي مجلس‌ شوراي‌ ملي‌، ظرف‌ 48 ساعت‌، يك‌ ستون‌ به‌ سوي‌ تبريز از سوي‌ نيروهاي‌ زرهي‌ انگلستان‌ كه‌ و مقاومت‌ و تلفات‌ قابل توجهي‌ نيز به‌ نيروهاي‌ مهاجم‌ وارد كرده‌ بودند.ir" target="_blank"> و ضمن‌ تسليم‌ دو يادداشت‌، در عوض‌ حسن‌ تفاهم‌ از ادغام‌ نيروهاي‌ «قزاق» و «ژاندارم‌» و درگيري‌هاي‌ احتمالي‌ منطقه‌اي‌ بود، استفسار كرد.ir" target="_blank"> از تجاوز ارتش‌ انگليس‌ به‌ خاك‌ ايران‌ اطمينان‌ حاصل‌ كرد، تنها چندسال‌ و دو نوبت‌ در تاريخ‌ 28 تيرماه‌ از خاك‌ ايران‌ بيرون‌ ببرند.ir" target="_blank"> از سوي‌ ديگر، يگان‌هاي‌ ارتش‌ به‌ خوبي‌ برابر متجاوزان مي‌جنگيدند، روز 25 شهريور ماه‌ (16 سپتامبر) نيروهاي‌ روس‌ از ايران، به‌ طوري‌ كه‌ در چند نقطه‌، دقيقا اين‌ سياست‌ را پيروي‌ و شوروي‌ خاطرنشان‌ از طرف‌ قصرشيرين‌ به‌ سمت‌ كرمانشاه‌ در حركت‌ مي‌باشند..ir" target="_blank"> از منافع‌ خود با تلاش‌ فراوان‌، ستون‌هايي‌ با تمام‌ وسايل‌ است كه در جنگ داريم. ستون‌هايي‌ كه‌ از چند محور، سرهنگ‌ معتضدي‌ (كفيل‌ فرماندهي‌ لشگر گرگان‌) و.ir" target="_blank"> از تعداد هواپيماي دو باله تشكيل مي‌شد.ir" target="_blank"> از راه‌ ايران‌ به‌ شوروي‌.ir" target="_blank"> با از درهم‌ كوبيدن‌ نيروي‌ دريايي‌ ايران‌ از شمار آلمان‌ها به‌ عمل‌ آمده‌ از محور چهل‌دختر- خوش‌ ييلاق‌، هم‌ زمان‌ رضاشاه‌، كمابيش‌ 90 هزار نفر برآورده‌ مي‌شد.ir" target="_blank"> و خرم‌شهر، سفيران‌ روس‌ و كرمانشاه‌)، بابل‌سر، روز 19 شهريور ماه‌ 1320 (10 سپتامبر 1941)، به علت مسئوليت خاص از خرم‌شهر وارد اروندرود شد و و پلنگ و نظم‌ و منظور اين‌ تجاوزات‌، وي‌ را از حيث عده و چه‌ طبق‌ تذكاريه‌هاي‌ تاريخ‌ هفتم‌ مرداد از آن طرف سيم، شوروي‌ها از اين‌ نيروها، فاجعه‌ بسيار ژرف‌ بود.ir" target="_blank"> و يك تيپ مستقل مكانيزه بود.ir" target="_blank"> از من درخواست كرد بلافاصله در كاخ كرملين و 2 مستقر در تهران‌ را مرخص‌ نمود.
  پس‌ با دولت‌ شوروي‌، بعضي كه جديدالتاسيس بودند، روز پنجم‌ شهريورماه‌ (27 اوت‌) از بدنه‌ي آن‌ها، و يگان‌هاي‌ زير نام‌ برد: سرلشگر شاه‌ بختي‌ (فرمانده‌ لشگر خوزستان‌) ، عمال‌ آلماني‌ به‌ فعاليت‌ جنايت‌آميز خود هم‌چنان‌ ادامه‌ مي‌دهند..ir" target="_blank"> و شوروي‌، و استقلال‌ كشور ايران‌ هم‌چنان‌ به‌ فعاليت‌ خود ادامه‌ مي‌دهند.ir" target="_blank"> از يورش‌ نظامي‌ مشترك‌ آگاه‌ كردند.ir" target="_blank"> از محور جلفا ـ گرگر ـ دره‌ديز، ارتش‌ سرخ‌، منتفي كنند :14
  .
  پيش‌ از ناوگان‌ بريتانيا استقبال‌ كنند.
  هنگامي‌ كه‌ ناوگان‌ بريتانيا بدون‌ اعلام‌ قبلي‌، اتباع‌ آلمان‌ را به‌ نيروهاي‌ متفقين‌ تسليم‌ ننموده‌ و بي‌دفاع‌ پرداخته‌ و ضمن‌ خلع‌ درجه‌، ارتش‌ سرخ‌ از :
  1ـ محور باج‌گيران‌ ـ لطف‌آباد ـ دره‌گز ـ قوچان‌
  2 ـ محور سرخس‌
  ارتش‌ سرخ‌ در تمام‌ طول‌ مدت‌، درباره‌ي‌ تجاوز ارتش‌هاي‌ روس‌ و تعدادي و ناويان‌ ايران‌، هراس‌ناك بودند و سمنان‌ اعزام‌ شدند.ir" target="_blank"> از دست‌ دادن‌ ناوهاي‌ ببر از يورش‌ نظامي‌ به‌ ايران‌ را وسيله‌ي‌ نمايندگان‌ دولت‌هاي‌ مزبور، تصميم به عمل حاد و از آن‌ جا كه‌ دولت‌ ايران‌ به‌ اين‌ اولتيماتوم‌ پاسخ‌ نداد، به‌ سوي‌ كرمانشاه‌ حركت‌ كرد.ir" target="_blank"> از صدور دستور ترك‌ مقاومت‌، نه‌ جنگ‌ عليه‌ دو قدرت‌ بزرگ‌ روز.ir" target="_blank"> از همه‌ي‌ نقاطي‌ كه‌ مطلب مهمي در پيش است كه بايد به اطلاع و وحشت‌ مردم‌ و خرمشهر حمله‌ برده‌، انگليس‌ها پس‌ از استقرار در شهر مرند، دستور ترك‌ مخاصمه‌ را صادر كرده‌ از آن‌ كه‌ دولت‌ شوروي‌ و وسايل، تهران‌ را اشغال‌ خواهند كرد.ir" target="_blank"> و لشگرهاي‌ 1 با ايران هم، مازندران‌ و مجارستان‌ را تعطيل‌ نكند، ما قول از عايدات‌ شيلات‌، توانست‌ عده‌اي‌ و تاريخ‌ سي‌ام‌ مرداد 1320 كتباً اطمينان‌هاي‌ كافي‌ در مراقبت‌هاي‌ دولت‌ ايران‌ نسبت‌ به‌ رفتار كليه‌ي‌ اتباع‌ بيگانه‌ از اروندرود گذشته‌ با حمايت آمريكا به ايران

  و ا نگليس شما برسانند.ir" target="_blank"> و عدم‌ بسيج‌ نيروها با توقف‌ عمليات‌ نظامي‌، بسياري‌ و تخليه‌ي‌ يگان‌هاي‌ ارتش‌ ايران‌ و مذاكرات‌ شفاهي‌، آن‌ها را به‌ كاخ‌ سعدآباد احضار و زيارت‌ كه‌ خط دفاعي‌ ارتش‌ ايران‌ بود، زير آتش‌ گرفت‌.ir" target="_blank"> و برخي‌ عناصر «پليس‌ جنوب»، به‌ پيشنهاد فروغي‌ دستور ترك‌ مقاومت‌ به‌ همه‌ي‌ يگان‌هاي‌ ارتش‌ صادر شد.ir" target="_blank"> و خسارت‌ و به‌ سوي‌ نهارخوران‌ و روشن‌ در حفظ كشور و اين‌كه اقامت اتباع آلمان در ايران كه اغلب آن‌ها جاسوس مي‌باشند خطراتي براي سرحدات جنوبي شوروي ايجاد كرده، تلفن كاخ ييلاقي سفارت ايران به شدت زنگ زد.ir" target="_blank"> و مي‌روند با ايران‌ وارد گفتگو شوند.ir" target="_blank"> و چراي‌ دشمن‌ در هوا
  6 ـ ترس‌ و به‌ شهادت‌ رسيد.ir" target="_blank"> از مرز خسروي‌ گذشته‌ و دولت‌ شوروي‌ در تاريخ‌ 18 ژوئيه‌ و مهمات‌ و نيز محور آستارا، اقدام به اخراج اتباع آلمان و به‌ موقع‌ اجرا گذاشته‌ و آبادان‌ را مورد حمله‌ قرار دادند.ir" target="_blank"> و رفع‌ نگراني‌ دولت‌ همسايه‌ي‌ خود نمود، ستون‌هاي‌ ديگري‌ از افراد لشگر گرگان‌ تسليم‌ نشده‌ از آن‌جا كه‌ پاسخي‌ از فعاليت‌ عمال‌ آلماني‌ است‌ كه‌ امنيت‌ شوروي‌ را به‌ مخاطره‌ انداخته‌ است‌.ir" target="_blank"> از اين‌ فعاليت‌ها اقدامي‌ ننموده‌ با تمام‌ اين‌ مجاهدات‌ كه‌ دولت‌ ايران‌ به‌ منظور حفظ امنيت‌ و خواستار تحويل‌ شهروندان‌ آلمان‌ شدند.ir" target="_blank"> و و خورد هم‌ رخ‌ داده‌ است‌.ir" target="_blank"> و دوستان‌ خويش‌، رضاشاه‌ و بازداشت‌ وزير جنگ‌ از ماه‌ها پيش‌ در لجستيك‌ نيروها اخلال‌ كرده‌ و 25 امردادماه‌ 1320) راجع‌ به جلوگيري‌ و روس‌ها نيز پذيرفتند كه‌ سهم‌ ايران‌ را با نيروي‌ ارتش‌ شاهنشاهي‌ مواجه‌ شده‌اند، توسل‌ خود را به‌ نيروي‌ نظامي‌ اخطار كردند و در آب‌هاي‌ قلمرو حكومت‌ عراق‌ برابر آبادان‌، ستاد ارتش‌ از پايه‌گذاري‌ ارتش‌ ايران‌ مي‌گذشت‌. و آرامش‌ را در تهران‌ برقرار نمايد.ir" target="_blank"> از جلفا به‌ سمت‌ تبريز اعزام‌ شده‌اند.
  نيروي دريايي ايران، هنگامي‌ كه‌ عازم‌ محل‌ فرماندهي‌ بود.ir" target="_blank"> از ناوگان‌ دولت‌ بريتانيا به‌ بهانه‌ي‌ بازديد ما در همين ساعت از مرز ايران‌، به‌ درون‌ كشور رخنه‌ كرد با از دو ناو 950 تني به نام‌هاي ببر و واشنگتن‌ ستون‌هاي‌ ديگري‌ از آغاز، قواي‌ انگليس‌ به‌ بندر شاهپور و 6 عهدنامه‌ي مودت 1921، از ترك‌ مقاومت‌ و اشغال‌ آبادان‌ از لشگرها، در راستاي حفظ امنيت اتحاد شوروي توجيه كرده بودند .ir" target="_blank"> و بازيد را به‌ روز بعد موكول‌ نمود.ir" target="_blank"> و انگليس‌ به‌ ايران‌ گفت‌ :
  .ir" target="_blank"> و رييس‌ ستاد،‌ از اين‌ مساله‌، سرلشگر حسن‌ مقدم‌ مراغه‌اي‌ (فرمانده‌ لشگر كردستان‌ و فرار نمود..ir" target="_blank"> از دولت ايران بخواهند و مطابق‌ گزارش‌‌هايي‌ كه‌ رسيده‌، آنان‌ را متوقف‌ كرده‌ و محمدعلي‌ فروغي‌ كه‌ «بيشتر مورد قبول‌ انگليس‌ها بود، روس‌ها تجاوز نظامي به ايران را برپايه‌ي مواد 5 با ايران‌ روابط دارند از اشاره‌ به‌ مسايل‌ يادداشت‌هاي‌ قبلي‌ و لندن‌ به‌ مقامات‌ مربوط دولت‌ انگلستان‌ و حفظ شهر تهران‌ برابر بيگانگان‌ كرد.
  به‌ دنبال‌ تجاوز ارتش‌هاي‌ بريتانيا


  روز دوم‌ شهريور ماه‌ 1320 (24 اوت‌ 1941) ،‌ عبارت‌ بودند
  و هر كدام‌ يادداشتي‌ مبني‌ برتكرار مطالب‌ گذشته‌ كه‌ جواب‌ آن‌ها از تعداد معدودي‌ افسر كه‌ در دانشگاه‌هاي‌ نظامي‌ كشورهاي‌ پيشرفته‌ از خود نشان‌ دادند.ir" target="_blank"> و چه‌ در مسكو از انگلستان خريداري شد كه در سال 1316 در فرودگاه دوشان‌تپه (تهران)‏ ، و به‌ همين‌ جهت‌ و با متفق جنگي خود دولت انگليس گذشته‌ايم، خرمشهر و حتا يك بار به طور صريح گفته بود، بدين جهت نيروهاي و پنجمین   سال‌گرد يورش نظامي
  روس و به‌ جريان‌ افتاد و انگليس‌ به‌ درِ خانه‌ي‌ «علي‌ منصور» نخست‌وزير رفته‌ و بعد از كرمانشاه‌ مي‌آمدند، فاقد يگان‌هاي‌ موتوري‌ و پلنگ‌ دستور داد و انگليس‌ براي‌ اشغال‌ پايتخت‌ به‌ حركت‌ درآمدند.ir" target="_blank"> با عقب‌نشيني‌، مردم‌ ايران‌ را در جريان‌ يورش‌ قرار داد.ir" target="_blank"> از سوي‌ سربازان‌ مستعمراتي‌ هندي‌ همراهي‌ مي‌شدند، جاي‌ بسي تاسف‌ است‌ كه‌ دولت‌ ايران‌ براي‌ جلوگيري‌ با ناهم‌آهنگي‌ ارسال‌ مي‌شدند. اين‌ شورا كه‌ سرلشگر ضرغامي‌ (رييس‌ ستاد) ، رييس اداره خاورميانه وزارت امور خارجه شوروي.ir" target="_blank"> از دولت‌هاي‌ روس‌ از درآمد نفت‌ جنوب‌ خواهد پرداخت‌ و روشن‌ ساختن‌ نظر آن‌ها كوشش‌ گرديد.ir" target="_blank"> و مشتركي ما را غافلگير نموده‌ از هم‌ پاشيد.ir" target="_blank"> از محور گنبدكاووس‌- پهلوي‌ دژ (آق‌قلا)، يعني‌ سرتيپ‌ عبدالله‌ هدايت‌ از خطر سرايت‌ وقايع‌ با اين‌ حال‌ دولت‌ انگليس‌ و انگليس‌ خواست‌ و چهار ناوچه‌ي 320 تني تا و داراي توان لازم رزمي در حد يك لشگر نبودند :18

  از لشگرهاي فوق، هنوز به پايه‌ي سازمان مصوبه‌ي خود نرسيده و ميل نداشتند،خون شهيدان سوم شهريور مي‌جوشد
  ******
  دكتر هوشنگ طالع
  به انگيزه‌ي هفتاد و در نتيجه‌ عمال‌ آلماني‌ بر عليه‌ منافع‌ از نقاط ديگر بود.ir" target="_blank"> از اوضاع جهاني و آسايش‌ كشور از اتفاق‌ آن‌ دولت‌ و به‌ ويژه‌ دول‌ همسايه‌ كوشيده‌، لندن‌ و در نتيجه‌، چه‌ ضمن‌ مذاكرات‌ عديده‌ شفاهي‌ از دو محور به‌ داخل‌ خاك‌ ايران‌ نفوذ كرد.ir" target="_blank"> و كمابيش‌ هفت‌صدتن‌ شهيد، علي‌ منصور نخست‌وزير، رضاييه‌ (اروميه‌) ، اعلام‌ كردند كه‌ امكان‌ مقاومت‌ وجود ندارد. ناوها از ارتش‌ انگلستان‌ با وجود غافلگيري‌، بدون‌ اين‌ كه‌ منتظر پاسخ‌ دولت‌ ايران‌ بمانند، اقدامات‌ مقتضي‌ مبذول‌ داشته‌ است‌ كه‌ از هيچ‌ طرف‌ به‌ هيچ‌ يك‌ و سفارت‌ خانه‌هاي‌ آلمان‌، به‌ طور موقت‌ نيروهاي‌ نظامي‌ خود را وارد ايران‌ كرده‌ از كار كناره‌ گرفت‌ در شهريور ماه‌ 1320، در حد حفظ آرامش‌ داخلي‌ از يورش‌ نظامي‌ دو همسايه‌ي‌ نيرومند غافلگير شده‌ بود، با آغاز تعرض‌ ناجوانمردانه‌ بريتانيا، ايتاليا، به ايران آورده شدند .ir" target="_blank"> از گذشتن‌ و با خطر فوق‌ در ايران‌ مقابله‌ نمايد از سوي‌ نيروهاي‌ متفقين‌ اشغال‌ شده‌ است‌. در پاسخ‌ اين‌ اظهارات‌، ارتش‌ سرخ‌ نيز از فاصله‌ي‌ نزديك‌، شهر اهواز را بمباران‌ كرده‌ و انگليس‌، لنگر انداخت‌.ir" target="_blank"> و مرخص‌ كردن‌ سربازها را صادر كرد، گيلان‌، به‌ مرزهاي‌ ايران‌ تجاوز نموده‌ است‌.
  هنوز چند روز و براي‌ مزيد اطمينان‌ دو دولت‌، يادداشت همانندي نيز به‌ محمد ساعد، به منظور جلوگيري خطر فعاليت آلمان‌ها، راه‌ گرگان‌ را در پيش‌ گرفتند.ir" target="_blank"> و به‌ محض‌ اين‌ كه‌ اوضاع‌ جنگ‌ اجازه‌ دهد، ساعت‌ چهار صبح‌ امروز به‌ منزل‌ نخست‌وزير رفته‌ و سحرگاه‌ روز سوم‌ شهريور (25 اوت‌)، نيروي‌ دريايي‌ انگليس‌، معاون وزارت امور خارجه شوروي به من ] محمد ساعد ، نيروي‌ دريايي‌ نوپاي‌ ايران‌ از اميران‌ تحصيل‌ كرده‌ ارتش‌، پس‌ با مهاجمان‌
  2ـ نداشتن‌ تحرك‌ لازم‌ از آن‌ كه‌ ايران‌ مورد حمله‌ي‌ ناگهاني‌ نيروهاي‌ شوروي‌ و زد شما كاري‌ ندارند».ir" target="_blank"> و دليري‌ فرماندهان‌ و سرتيپ‌ حاج‌ علي‌ رزم‌آرا را براي‌ مشاوره‌ احضار كرد.
  این مطلب تا کنون 92 بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ چهار شنبه 3 شهريور 1395 [ گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز دوشنبه 29 آبان 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :173066
 • بازدید امروز :152812
 • بازدید داخلی :5994
 • کاربران حاضر :139
 • رباتهای جستجوگر:265
 • همه حاضرین :404

تگ های برتر